A Baranta fokozatai

A Baranta/Böllön fokozatai

A fokozatok a régi pusztai tízes harci rendszerek elvét követik. Emelkedő rendben mutatják meg, hogy az adott barantázó milyen mértékben birtokolja az ősei által reá hagyományozott harci örökséget szemléletet valamint, hogy milyen mértékben képes ezt alkalmazni és fejleszteni. Az emelkedő tízes rendszerhez a népi állatmegfigyelések harci értékeit társító, régi magyar és kun állatmegnevezések tartoznak.

Ezek nemcsak elért teljesítményekről, hanem a természet és az ember megismerésének is bizonyos szintjeiről is tájékoztatást adnak.

A test, a szellem együttes fejlődése biztosítja a fokozatos előrehaladást. A népi megfigyelések állattulajdonságai jobban jelképezik a haladás formáját és körülményeit, mint a csak az emberre vetített egyedi tulajdonságok. Ezek bizonyos keretek között mozogva, de mégis önálló, egyedi utat határoznak meg. A tulajdonságok keverednek, csupán bizonyos elemeik egyes fejlődési fokozatoknál jobban előtérbe kerülnek.

A vizsgázott jogosult öltözetén, veretes övén megjelölni a teljesített fokozat szimbólumát. A viselés nem korlátozódik csupán a veretes öv felületeire. Alkalmazható sport- és harci ruházaton, különböző anyagokból készült vértezeten és egyéb felszerelésen. Az elért fokozat szimbóluma ábrázolható önállóan, vagy egyéb stilizált környezetben.

Az első Baranta fokozat megszerzése után a barantázó jogosult /a rovás jel és szimbólumrendszer szabályainak megfelelő/ személyes tulajdonjegyet /tamgát-rójegyet/ viselni. Az egyes állatnevek a harci képességek egy-egy szintjét jelölik az alábbiak szerint:

Fokozat hagyományos neve Mai jelentése
Bodur Törpe, apró állat- az önvédelem felvállalása
Borsuk Borz - a teljes odaadással küzdés
Burk Farkas - az együttműködés képessége
Rüs Hiúz - óvatosság és kiszámíthatatlanság
Bars Hó párduc - ruganyosság, test és erő optimális összhangja
Csanád Tompa orrú ló - természet és a harcos összhangja
Arslan Oroszlán - a magabiztosság és a nyugalom
Kaplony/Kaplan Tigris - a harc időpontjának és módján a helyes megválasztása
Belénd/Bilok Bölény/Tulok - Az ősi, ösztönös erők tudatos hasznosítása
Tepremez Rendíthetetlen - a népet jelképező tökéletesedő harcos, a képességek teljessége nem más, mint az ember teljessége

 

A fokozatok tagolása

A régi rurális társadalmakat kialakító népek szokásait követve a harcosok legkiválóbbjait az adott nép nevével, vagy megtisztelő melléknevével illették. Ezzel utaltak kiválóságára s, hogy benne foglaltatnak mindazon erények és értékek, amelyeket az adott nép fontosnak, továbbörökítendőnek gondolt.

A magyarok környezetében élő pusztai népek még emlékeztek a nép tisztelgő melléknevére. Az első írásos forrás is így őrizte meg a magyarok népnevét: "szabartoj aszfaloj", "szavartü aszfalü" - "rendíthetetlen szabír/ szavárd". A kunok ezzel a névvel /melléknévvel/ illetek hírneves magyar vitézeket. Az ő nyelvükön a rendíthetetlen - Tepremez.

A legmagasabb fokozatot birtokló egyéneknek kötelességük a bennük lévő régi értékeket továbbadni, továbbfejleszteni és megőrizni. Ők a letéteményesei a mindenkori magyar harcosnak és ennek a népközösségnek.

A fokozatok az alábbi rendben követik egymást. Az első fokozat kivételével ezen megnevezéseket megkerülni nem lehet. A 2. fokozattól a 10.-ig mindenkinek vizsgán, vagy versenyen kell bizonyítania, hogy az elnevezésnek megfelelő harci értékekkel bír.

Sorszám Tagozat Fokozat hagyományos neve Mai jelentése
1. Csobáncok Bodur Törpe, apró állat
2. Borsuk Borz
3. Vitézlők Burk Farkas
4. Rüs Hiúz
5. Okturok (oktatók) Bars Hó párduc
6. Csanád Tompa orrú ló
7. Arslan Oroszlán
8. Kaplony/Kaplan Tigris
9. Kajtorok visszatérők (az ősökhöz közel állók) Belénd/Bilok Bölény/Tulok
10. Tepremez Rendíthetetlen

 

A fokozatok megszerzésének ideje és módjai

A Baranta rendszere elfogadja az egyének fizikai-, pszichikai- és szellemi különbözőségét, ezáltal az előremeneteli rendszer ilyen irányban történő megnyilvánulását is. Ezáltal csupán kereteket határoz meg időhatárokként. Az első keretszám azt az időpontot jelöli amely időn belül nem lehet egy fokozatvizsgára jelentkezni.

Ez az első keretszám azonban a Barantával való foglalatoskodás kezdő időpillanatához kötődik. A második keretszám azt mutatja, hogy az adott fokozatban mennyi időt tölt el az adott "csatár". Ha ezt a keretszámot túllépi és még nem jelentkezett magasabb fokozat teljesítésére, akkor meg kell ismételni az utolsó vizsgáját, hogy címét továbbra is megtarthassa. Ellenkező esetben elveszíti fokozatát. A második keretszámba a vizsgabizottság beszámíthatja a "társ harcművészetekben" eltöltött idő 1-30 % -át is.

A régi rendhez igazodva így próbálja a Baranta elkerülni a harci értékek devalválódását. Kivételt képeznek azok a barantázók, akik átlépik az 50 éves korhatárt. Ezek a barantázók, mint "megállapodottak", viselhetik címüket.

Sorszám Fokozat hagyományos neve Első keretszám Második keretszám
1. Bodur 2 hónap 2 év
2. Borsuk 6 hónap 2 év
3. Burk 1 év 3 év
4. Rüs 2 év 3 év
5. Bars 3 év 4 év
6. Csanád 4 év 4 év
7. Arslan 5 év 5 év
8. Kaplony 6 év 5 év
9. Belénd 8 év 7 év
10. Tepremez 10 év 7 év

 

A barantázó az alábbi módon juthat fokozatokhoz:

A mindenkori éves Baranta Országos Fokozatvizsgákon. A vizsgarendi utasítás által meghatározott aktuális követelmények teljesítése alapján a vizsgabizottság megállapíthatja a cím jogosságát.

Az évente egy alkalommal megrendezett Baranta Magyar Bajnokság öskü kategóriájában elért győzelem és pontszám alapján. Kivételt képeznek a Bodur, Borsuk valamint a Belénd, Tepremez fokozatok valamint a versenyeken sérülést okozó versenyzők.

Baranta Magyar Bajnokságon elért összesített pontszám alapján Az elnyerhető fokozat
4000 pont Burk
5000 pont Rüs
6 000 pont Bars
6 500 pont Csanád
7 000 pont Arslan
7 500 pont Kaplony

Az első két fokozat esetében a harci szállást vezető oktur vizsgáztatása és ajánlása alapján. /Harci szállásnak azok a felkészítő helyszínek számítanak, ahol legalább Bars fokozatú (oktur) barantázó vezeti a kiképzést és az arra fordított idő eléri a heti 2x2 órát./