Az Erdélyi Baranta Szövetség fokozatvizsga rendszere

1. A fokozatvizsga

1.1. A vizsgák tárgya

A 10 fokozatú felnőtt és gyermek Baranta/Böllön harcművészeti vizsgarendszer általános követelményrendszere. A magyar műveltségen alapuló személyiségfejlesztés lehetőségeinek kutatása a népi és történelmi magyar testkultúra, valamint a magyar népi műveltség és a magyar szellemi kultúra eredményeinek felhasználásával.

1.2. A vizsgák célja

Az adott felkészítési időszak befejezésével felmérni a barantázók ismeretszintjét a vizsgarendi utasítás által meghatározott gyakorlati és elméleti ismeretek színvonalát; megállapítani, hogy a vizsgára jelentkezett barantázók alkalmasak-e a magasabb követelmények teljesítésére, valamint alkalmazóképes tudásuk alapján képesek-e ezen tudásanyag szélsőséges viszonyok közötti alkalmazására, gyakorlati és szellemi továbbfejlesztésére, népszerűsítésére és oktatására.

1.3. A vizsgák szellemisége

A felmérések során törekedni kell mindazon értékek alkalmazására, amelyet a "természet és ember" egyensúlyi helyzetében éli egyének és közösségek működési irányelveikként meghatároztak. A barantázót a vizsgák, versenyek, edzések, bemutatók által önmaga, a körülötte élő közösség, a természet, az ősök, a harci közeg, a harmonikus életforma irányába kell segíteni.

Minden barantázó a világ megismételhetetlen egysége, egyénisége. A barantázók elfogadják, hogy a közösségek nem tudnak előrelépni az egyén munkája, ötletei nélkül, az egyének pedig képtelenek tudásukat képességeiknek megfelelően fejleszteni az élet alapelvei szerint szerveződő tudásközösségek támogatása nélkül. Az élet, a teremtés folyamata egy tudásfejlődési folyamat, amelyben az egyén és a közösség elsődleges érdeke, hogy testben, lélekben és szellemben folyamatosan fejlődjön, megújuljon, értéket teremtsen.

Az egyén és a közösség értékei a felkészítés, a nevelés folyamatában megérdemlik a megbecsülést. A vizsgák és a felkészítés során meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a vizsgázó saját teljesítményeinek eredményeiből okuljon. Törekedni kell arra, hogy a vizsgák az egyre pontosabb mérések irányába lépjenek el. A barantázók elsősorban önmaguk és a közösségeik fejlődése érdekében küzdenek. Nem valami ellen, hanem valamiért... Küzdelmeink során elsősorban önmagunk gyengeségeinek leküzdése a cél. A hagyományos magyar műveltségre alapozva a barantázónak elsősorban önmaga mesterének kell lennie.

A barantázó önálló felfogásával, világszemléletével, teremtő cselekedeteivel növeli a világ teljességét. Mind a felkészítés, mind pedig a felmérések során lehetőséget kell biztosítani kreativitásának, az önálló, teremtő megnyilvánulásoknak. A barantázók elődeikhez hasonlóan "a tör- vényeket a szívükben hordják", cselekedeteik legfőbb vezérlője a magyar erkölcs. A vizsgáztatók elsősorban az eljövendő önálló személyiség, közösségi vezető, teremtő ember és harcos lehetőségeit vizsgálják.

Harcosnak az minősül, aki az élet és a harc bármely helyzetében képes önálló helyzetfelismerésre és tevékenységre. Olyan önálló egység, aki szellemi-, erkölcsi-, főzikális alapjaival tökéletesen tisztában van és képes azokat kezelni.

A vizsgák, a megmérettetések szellemiségét a magyarság évezredes műveltségi tapasztalatain alapuló, a világot egységes egészként kezeli, szerves, az életet a középpontba állító gondolkodásmód és értékítélet jellemezze.

1.4. A Baranta/Böllön fokozatai

A fokozatok a régi pusztai tízes harci rendszerek elvét követik. Az apród korú gyermekek teljesíthetik a fokozatok követelményeit a saját korcsoportjukban. Korcsoport váltásnál a vizsgázónak meg kell védenie az apródként elért fokozatot a nagyobb korcsoportban, ha ez nem sikerül, visszaesik az előző fokozatra. Emelkedő rendben mutatják meg, hogy az adott barantázó milyen mértékben birtokolja az elődei által reá hagyományozott harci örökséget, valamint, hogy milyen mértékben képes ezt alkalmazni és fejleszteni. Az emelkedő tízes rendszerhez a népi állatmegfigyelések harci értékeit társító régi magyar, magyar tájnyelvi és kun állatmegnevezések tartoznak.

A vizsgázott jogosult öltözetén, veretes övén megjelölni a teljesített fokozat szimbólumát, rovásjeleit. A fokozatok odaítélése során a vizsgabizottság azt a tényt jelzi, hogy az elvárt testi-, lelki-, erkölcsi képességek, készségek és tartalmak magasabb szintre emelkedtek /közeledve a harcos szintjéhez/. A személyiségfejlődés egyes állomásai új és új kihívásokat tartalmaznak. A Barantában az egyes állatnevek /a hivatalos megnevezés vastagbetűvel/ a harci, szellemi képességek egy-egy szintjét jelölik az alábbiak szerint:

Fokozat hagyományos neve Mai jelentése Veszélyforrások
Bodur Törpe, apró állat- az önvédelem felvállalása Túlértelmezi az önvédelem szerepét és az út megkezdését
Borsuk Borz - a teljes odaadással küzdés Nem képes a másokkal való együttműködésre
Burk Farkas - az együttműködés képessége Sokszor úgy gondolja, hogy a csoport, a közösség a saját hibáinak a rejtekhelye, nem állja a szavát
Rüs Hiúz - óvatosság és kiszámíthatatlanság Vérengző. Az elsajátított tudást aránytalanul alkalmazza másokkal szemben.
Bars Hó párduc - ruganyosság, test és erő optimális összhangja Hiú
Csanád Tompa orrú ló - természet és a harcos összhangja Sokat dolgozik. Rendszeresen olyan terhet is visz, amit nem biztos, hogy kellene
Arslan Oroszlán - a magabiztosság és a nyugalom Lustaságra való hajlam
Kaplony/Kaplan Tigris - a harc időpontjának és módján a helyes megválasztása Magányos
Belénd/Bilok Bölény/Tulok - Az ősi, ösztönös erők tudatos hasznosítása Az emberi szellem utolsó harca önmaga ellen. Van aki nem képes önmaga valóságával szembesülni
Tepremez Rendíthetetlen - a népet jelképező tökéletesedő harcos, a képességek teljessége nem más, mint az ember teljessége

1.5. A legmagasabb fokozat

A régi, szervesen működő társadalmakat kialakító népek a harcosok legkiválóbbjait az adott nép nevével, vagy megtisztelő melléknevével illették. Ezzel utaltak kiválóságára és hogy benne foglaltatnak mindazon erények és értékek, amelyeket az adott nép fontosnak, továbbörökítendőnek gondolt. A magyarok környezetében élő pusztai népek még emlékeztek a nép tisztelgő melléknevére. Az első írásos forrás is így őrizte meg a magyarok népnevét: "szabartoj aszfaloj" – "rendíthetetlen szabír". A kunok ezzel a melléknévvel illeték a hírneves magyar vitézeket. Az ő nyelvükön a rendíthetetlen – Tepremez.

A legmagasabb fokozatot birtokló egyéneknek kötelességük a bennük lévő régi értékeket továbbadni, továbbfejleszteni és megőrizni. Ők a letéteményesei a mindenkori magyar harcosnak és ennek a népközösségnek. A magyar műveltségben élő emberek legfontosabb nevelési módszere a példamutatás. A rendíthetetlenek az értékek fel- és megmutatásával tudnak a legnagyobb hatással lenni környezetükre.

1.6. A fokozatok tagolása

Az első fokozatoktól a tizedikig mindenkinek vizsgán kell bizonyítania, hogy az elnevezésnek megfelelő harci értékekkel bír. A Magyar Nemzeti Bajnokságon elért kimagasló eredmények pontszámok alapján a barantázók kivívhatják maguknak azt a jogot, hogy elért pontszámok alapján akár kettővel magasabb vizsgafokozatra is jelentkezhet. A fokozatok az alábbi rendben követik egymást:

Sorszám Tagozat Fokozat hagyományos neve Mai jelentése
1. Legények Bodur Törpe, apró állat
2. Borsuk Borz
3. Csatárok Burk Farkas
4. Rüs Hiúz
5. Okturok (oktatók) Bars Hó párduc
6. Csanád Tompa orrú ló
7. Arslan Oroszlán
8. Kaplony/Kaplan Tigris
9. Kajtorok Belénd/Bilok Bölény/Tulok
10. Visszatérők (az ősökhöz közel állók) Tepremez Rendíthetetlen

1.7. A fokozatok megszerzésének ideje és módjai

A Baranta rendszere elfogadja az egyének fizikai-, pszichikai- és szellemi különbözőségét, ezáltal az előremeneteli rendszer ilyen irányban történő megnyilvánulását is. Ezáltal csupán kereteket határoz meg időhatárokként. Az első keretszám azt az időpontot jelöli, amely időn belül nem lehet egy fokozatvizsgára jelentkezni.

Ez az első keretszám azonban a Barantával való foglalatoskodás kezdő időpillanatához kötődik. A második keretszám azt mutatja, hogy az adott fokozatban mennyi időt tölt el az adott barantázó. Ha ezt a keretszámot túllépi és még nem jelentkezett magasabb fokozat teljesítésére, akkor meg kell ismételni az utolsó vizsgáját, hogy címét továbbra is megtarthassa. Ellenkező esetben elveszíti fokozatát. Az első keretszámba a vizsgabizottság beszámíthatja a "társ harcmű- vészetekben" eltöltött idő 1-30 % -át is. A régi rendhez igazodva így próbálja a Baranta elkerülni a harci értékek devalválódását. Kivételt képeznek azok a barantázók, akik átlépik az 50 éves korhatárt. Ezek a barantázók, mint "megállapodottak" viselhetik címüket.

Sorszám Fokozat hagyományos neve Első keretszám Második keretszám
1. Bodur 2 hónap 2 év
2. Borsuk 6 hónap 2 év
3. Burk 1 év 3 év
4. Rüs 2 év 3 év
5. Bars 3 év 4 év
6. Csanád 4 év 4 év
7. Arslan 5 év 5 év
8. Kaplony 6 év 5 év
9. Belénd 8 év 7 év
10. Tepremez 10 év 7 év

A barantázó az alábbi módon juthat fokozatokhoz:

- A mindenkori éves Baranta Országos Fokozatvizsgákon, illetve az Országos Baranta Szövetség által meghirdetett vizsganapokon. A vizsgarendi utasítás által meghatározott aktuális követelmények teljesítése alapján a vizsgabizottság megállapíthatja a cím jogosságát. 
– Az évente egy alkalommal megrendezett Baranta Magyar Nemzeti Bajnokság/Erdélyi Nemzeti Bajnokság öskü és menyét kategóriájában elért 1-10. helyezettek a bajnokság utáni első Országos Baranta tábor alkalmával jelentkezhetnek a 3.-Burk fokozatra.
– Az évente egy alkalommal megrendezett Baranta Magyar Nemzeti Bajnokság/Erdélyi Nemzeti Bajnokság öskü és menyét kategóriájában elért kimagasló eredmények alapján a barantázók kivívhatják maguknak a jogot, hogy az elért pontszámok alapján a bajnokság utáni első Országos Baranta tábor alkalmával 4.- Rüs és 5.- Bars fokozatra jelentkezhessenek. 
– Kivételt képeznek a Bodur, Borz valamint a Ló, az Oroszlán, Tigris, Bölény, Rendíthetetlen fokozatok valamint a versenyeken sérülést okozó versenyzők.

Erdélyi országos baranta bajnokságon elért összesített pontszám alapján A megszerezhető fokozat
4 000 pont Rüs
5 000 pont Bars

Az első két fokozat esetében a harci szállást vezető oktur vizsgáztatása és ajánlása alapján megkaphatja. /Harci szállásnak azok a felkészíti helyszínek számítanak, ahol legalább Bars fokozatú (oktur) barantázó vezeti a kiképzést és az arra fordított idő eléri a heti 2x2 órát.

1.8. A vizsgák jogosultsága

Vizsgára az a barantázó jogosult, aki rendelkezik a megelőző fokozat címével, valamint a harci szállást vezető oktur ajánlásával.

Versenyzéstől eltiltott személy a tiltás idejéig nem vehet részt vizsgán.

1.9. A vizsgák lefolyása

Az 1-5 fokozat esetében:

A vizsgák egy nap alatt, napkelettől napnyugtáig tartanak. Elméleti vizsga Baranta történetéből, szemléletéből, magyar műveltségből, szabályismeretből, szervezői- és edzésvezetői ismeretekből, gyakorlati vizsga a Baranta meghatározott fegyvereinek alkalmazásából, küzdelmi vizsgák, mozgásvizsgálatok és műveltségi felmérés a vizsgarendi utasítás alapján.

A 6-10 fokozat esetében:

A vizsgák három nap alatt, nappal és éjszaka is tarthatnak. Elméleti továbbképzés Baranta történetéből, szemléletéből, magyar műveltségből, szabályismeretből, szervezői- és edzésvezetői ismeretekből, gyakorlati vizsga a Baranta meghatározott fegyvereinek alkalmazásából, küzdelmi vizsgák és mozgásvizsgálatok a vizsgarendi utasítás alapján.

Az elméleti vizsgafokozatra azt célozza meg, hogy a vizsgázó a Baranta egyes részeinek elméleti kutatásaival foglalkozzon. Ennek értékmérői az időről - időre elkészített kutatómunkák írásos beszámolói. Ezek taglalhatják gyakorlati tapasztalatok összefoglalását, illetve történeti, műveltségi kutatómunkát. Minden következő vizsgafokozathoz új anyagot kell benyújtani.

1.10. A vizsgák végrehajtásának általános rendje

Az 1-5 fokozat esetében:

A vizsgabizottság Baranta Instruktora összeállítja az elméleti feladatlap kérdéseit és kisorsolja a végrehajtandó gyakorlati feladatokat. A gyakorlati vizsga előtt fogadja a vizsgahelyiség előtt jelentkezőket, köszönti a barantázókat, ismerteti az elméleti vizsga lefolyását, a válaszadásra biztosított időt. A vizsgalapok kiosztása után minden esetben 20 perc áll rendelkezésre a feladatok megoldására. A megoldó kulcs alapján az eredmények gyors értékelésre kerülnek. Az vizsgabiztos /kend/ kérdéseket intézhet az egyes vizsgázókhoz az eredmények tükrében. A teljesítmények értékelése után a vizsgázók felkészülnek a gyakorlati vizsga végrehajtására és a vizsgabizottság fogadására.

Időrend:

– A vizsga résztvevőinek felsorakozása
– A vizsgabizottság köszöntése
– A vizsgázók bemutatkozása
– Segítők és vizsgázók fogadalomtétele
– Gyakorlati feladatok ismertetése
– Bemelegítés
– Gyakorlati feladatok végrehajtása
– Értékelés 
– Okmányok előkészítése
– A vizsga értékelése
– Oklevelek kiosztása
– Elköszönés

Az 6-10 fokozat esetében:

A vizsgabizottság egyedi végrehajtási rendet határoz meg. Alapelvként az alábbiakat kell figyelembe vennie:

- A vizsgázó képességeit lehetőleg minden terepviszony esetében vizsgálja /sík, domb, hegyvidék, vízpart, mocsár/
– A végrehajtások harmada éjszakai körülmények között folyjék le 
– A próbák közötti távolságokat a vizsgázó minden esetben önerejéből /eszköz igénybevétele nélkül/ teljesítse
– A vizsga helyszíne "tiszta" legyen /természetes-, csendes-, élő közösség környezete / 
– Harci egységekben végrehajtott feladatok esetén törekedni kell arra, hogy a végrehajtás terepe a vezető és a vezetettek számára ismeretlen legyen

1.11. A vizsga öltözete

A Baranta nem törekszik egyértelmű uniformizálásra. Ennek következtében a vizsga öltözete változó lehet. A vizsga megnyitása és zárása során a vizsgázók baranta öltözetben sorakoznak fel.

A feladatok végrehajtása során mindenki eldöntheti, hogy a rendszeresített öltözetben, hagyományőrző öltözetben vagy könnyű sportöltözetben kívánja a próbákat teljesíteni. Könnyű sportöltözet és hagyományőrző viselet esetén a vizsga instruktorának véleményét ki kell kérnie minden barantázónak mivel előfordulhat, hogy egyéni öltözete némely próba követelményeinek nem felel meg. Ez esetben a vizsgabiztos az adott feladatok végrehajtásának idejéig más /megfelelő/ öltözet viselését rendelheti el a számára. A vizsgázók öltözetük megválasztásában törekedjenek a vizsga követelményeinek megfelelő, a magyar viseleti hagyományokon alapuló öltözetben megtisztelni a vizsgabizottság tagjait valamint a Baranta Harcművészetet.

A vizsga öltözete lehet:

– Baranta sportöltözet / Meggyszínű fegyverkabát, fekete nadrág, negyedes ezüst színű öv/
– Hagyományőrző öltözet 
– Megengedett könnyű sportöltözet

1.12. A vizsga fegyelme

Azt a barantázót, aki a vizsga során magatartásával megnehezíti a vizsga lefolyását, magyar emberhez méltatlan módon viselkedik, a vizsgabizottság a méltatlanság megállapítása után eltílthatja a vizsga további folytatásától.

1.13. A vizsgarendi utasítás

A vizsgarendi utasítás tartalmazza azokat a mérőpontokat, amelyek alapján az adott vizsgázó teljesítményváltozása /növekedése/ főgyelemmel kísérhető és mérhető. A vizsgarendi utasítás változásait a Baranta okturok testülete együttesen határozza meg. Az utasításnak mindenkoron tartalmaznia kell azokat a követelményeket, amelyek a régi magyarság testkultúra hagyományaihoz szorosan kötődnek. A Baranta kutatás, a néprajz, a történelmi kutatómunkák új eredményeit ezekbe a mérőpontokba be kell építeni. Az utasítás tartalma alapján kerülnek sorsolásra azok a feladatok, amelyek egy adott vizsga tartalmi részét meghatározzák.

A vizsga során az alábbi ismeretcsoportokból kell összeállítani a megmérettetést:

– Fegyveres- eszközös harc
– Pusztakezes harc 
- Szabályismeret
– Küzdelmi vizsgaszámok
– Módszertani ismeretek 
– Magyar műveltségi ismeretek

A vizsgák anyagának összeállítása:

A korlátozott idő miatt arra nincs lehetőség, hogy a vizsgabizottság minden vizsgaelemet külön értékeljen. A vizsga anyagát ezért a vizsgarendi utasítás által feltüntetett vizsgaelemekből az alábbi módon kell összeállítani.

A vizsga tartalmazzon:

a. Kötelező képességeket és alkalmazásokat felmérő vizsgaelemeket /feladatcsoportokként 1-2 vizsgált elem/ 
b. Választható képességeket és alkalmazásokat felmérő vizsgaelemeket /feladatcsoportonként egy elem/ 
c. Kötelező egyéb képességek /továbbképzés meglétét igazoló okirat/ 
d. Kötelező magyar műveltség vizsgaelemeket /egy elem/ 
e. Szabadon választható magyar műveltség vizsgaelemeket /legalább két elem az ajánlott műveltségi területek közül/

 

2. A-B. Kötelező és választható, képességeket és alkalmazásokat felmérő vizsgaelemek

2.1. Az iskolagyakorlatok

Az iskolagyakorlatok a Baranta technikai elsajátításának alapgyakorlatai. Egy részük a fegyveres alapmozgások megtanításában segédkezik, egy részük valós harci mozzanat modellezése. Minden Baranta fokozatvizsgához szorosan kapcsolódnak. Az egyes szintekhez megfelelő számú iskolagyakorlat alkalmazói /készség/ szinti ismerete szükséges. Az iskolagyakorlatok számozása követheti az Országos Baranta Szövetség által kidolgozott rendszerben, de más rendszerben összeállított mozgásbázis szerint is. A gyakorlatok mennyiségi ismeretének azonban egyeznie kell.

2.2. Az alapvető szálfegyverek követelményei

A közelharc alapvető történelmi szálfegyvereinek technikai alkalmazása minden barantázó számára kötelező. Alapvető szálfegyvernek számítanak az VI. – XVI. sz. között használt egyenes lovagi kard, a honfoglalás kori szablya, a végvári szablya, az egyenes szablya, a hun-frank egyenes kard, a huszárszablya, a vívólándzsa, valamint a testmagasságnak megfeleli méreti vívóbot.

A Baranta alkalmazott szálfegyvereinek mennyisége ennél lényegesen több, de ezen harci eszközök bizonyos fokú ismerete kötelező. A többi fegyver a kiegészítő- és egyéb fegyverek kategóriájába tartozik.

Sorszám Fokozat hagyományos neve Kard Lándzsa-bot
1. Bodur 1-10 Iskolagyakorlatok 1-10 Iskolagyakorlatok
2. Borsuk 1-15 Iskolagyakorlatok 1-15 Iskolagyakorlatok
3. Burk 1-20 Iskolagyakorlatok 1-20 Iskolagyakorlatok
4. Rüs 1-20 Iskolagyakorlatok 1-25 Iskolagyakorlatok
5. Bars 1-25 Iskolagyakorlatok 1-30 Iskolagyakorlatok
6. Csanád 1-35 Iskolagyakorlatok 1-35 Iskolagyakorlatok
7. Arslan 1-45 Iskolagyakorlatok 1-35 Iskolagyakorlatok
8. Kaplony 1-50 Iskolagyakorlatok 1-40 Iskolagyakorlatok
9. Belénd 1-75 Iskolagyakorlatok 1-40 Iskolagyakorlatok
10. Tepremez 1-100 Iskolagyakorlatok 1-50 Iskolagyakorlatok

2.3. Hajítófegyverek és kiegészítő fegyverek

A közelharc kisegítő /esetleg dobható/ fegyvereit, valamint a 4-20m-ig terjedő harci közeg alkalmazott fegyvereinek követelményeit találhatjuk meg ezen csoportosítás alatt. Ennek a követelménycsoportnak az a különbözisége a vizsga során, hogy előzetesen bemelegítő dobások előzhetik meg a feladat végrehajtását.

Sorszám Fokozat hagyományos neve Hajítófegyver – Csillag Hajítófegyver - Kelevéz
1. Bodur 8 m-re levő emberalak, 10 dobásból 3 megült találat 8 m-re levő emberalak, 10 dobásból 3 megült találat
2. Borsuk 10 m-re levő emberalak, 10 dobásból 3 megült találat 10 m-re levő emberalak, 10 dobásból 3 megült találat
3. Burk 12 m-re levő emberalak, 10 dobásból 4 megült találat 12 m-re levő emberalak, 10 dobásból 4 megült találat
4. Rüs 14 m-re levő emberalak, 10 dobásból 5 megült találat 14 m-re levő emberalak, 10 dobásból 5 megült találat
5. Bars 16 m-re levő emberalak, 10 dobásból 6 megült találat 16 m-re levő emberalak, 10 dobásból 6 megült találat
6. Csanád 18 m-re levő emberalak, 10 dobásból 6 megült találat 18 m-re levő emberalak, 10 dobásból 6 megült találat
7. Arslan 20 m-re levő emberalak, 10 dobásból 7 megült találat 20 m-re levő emberalak, 10 dobásból 7 megült találat
8. Kaplony 22 m-re levő emberalak, 10 dobásból 8 megült találat 22 m-re levő emberalak, 10 dobásból 8 megült találat
9. Belénd 25 m-re levő emberalak, 10 dobásból 9 megült találat 25 m-re levő emberalak, 10 dobásból 9 megült találat
10. Tepremez 30 m-re levő emberalak, 10 dobásból 9 megült találat 30 m-re levő emberalak, 10 dobásból 9 megült találat

2.4. Statikus és dinamikus íjász képességek

Dinamikus és statikus alapképességek vizsgálata. Az íjász párbaj vizsgagyakorlat során az ellen- feleket a vizsga instruktora határozza meg. Az ellenfelek összeállításának alapvető szabálya, hogy a vizsgázónak az eddig általa birtokolt fokozatú és alacsonyabb fokozatú barantázók ellen kell bebizonyítania, hogy magasabb szintre lépett. 10 küzdelem esetén az ellenfelekből 1-3 fő magasabb fokozatú a vizsgázónál, a 3-5 segítő azonos, 3-6 fő alacsonyabb fokozatú.

Sorszám Fokozat Íjász párbaj Mesterlövészet (gyengébbik kézzel is, a fele távolságra fele találat) Távlövés
1. Bodur 10 küzdelemből legalább 3 győzelem 16 m-re levő emberalakban 10 lövésből legalább 3 találat 50 m-ről egy 10 m sugarú körbe 5 lövésből legalább 2 találat
2. Borsuk 10 küzdelemből legalább 4 győzelem 20 m-re levő emberalakban 10 lövésből legalább 4 találat 50 m-ről egy 10 m sugarú körbe 5 lövésből legalább 3 találat
3. Burk 10 küzdelemből legalább 5 győzelem 24 m-re levő emberalakban 10 lövésből legalább 5 találat 100 m-ről egy 15 m sugarú körbe 5 lövésből legalább 3 találat
4. Rüs 10 küzdelemből legalább 6 győzelem 28 m-re levő emberalakban 10 lövésből legalább 6 találat 125 m-ről egy 15 m sugarú körbe 5 lövésből legalább 3 találat
5. Bars 10 küzdelemből legalább 7 győzelem 32 m-re levő emberalakban 10 lövésből legalább 7 találat 150 m-ről egy 20 m sugarú körbe 5 lövésből legalább 3 találat
6. Csanád 10 küzdelemből legalább 8 győzelem 36 m-re levő emberalakban 10 lövésből legalább 7 találat 175 m-ről egy 20 m sugarú körbe 5 lövésből legalább 3 találat
7. Arslan 10 küzdelemből legalább 9 győzelem 40 m-re levő emberalakban 10 lövésből legalább 8 találat 200 m-ről egy 20 m sugarú körbe 5 lövésből legalább 3 találat
8. Kaplony 20 küzdelemből legalább 18 győzelem 45 m-re levő emberalakban 10 lövésből legalább 8 találat 225 m-ről egy 25 m sugarú körbe 5 lövésből legalább 3 találat
9. Belénd 20 küzdelemből legalább 19 győzelem 50 m-re levő emberalakban 10 lövésből legalább 8 találat 250 m-ről egy 25 m sugarú körbe 5 lövésből legalább 4 találat
10. Tepremez 20 küzdelemből legalább 20 győzelem 50 m-re levő emberalakban 10 lövésből legalább 9 találat 250 m-ről egy 25 m sugarú körbe 5 lövésből legalább 5 találat

2.5. Speciális íjász képességek

A kifejezetten nagy összpontosítást követelő gyakorlatok tartoznak ebbe a feladatcsoportba. A vizsga során megengedettek a bemelegítő lövések, valamint a csoport egyik feladatának egyszeri megismétlése sikertelen /a fokozatnak nem megfelelő/ végrehajtás esetén. A nyílelhárítás során a vizsga instruktora hajtsa végre a lövéseket. Harci íjászat alkalmával a pajzsokat és a védőfelszereléseket a vizsgabizottság elnöke ellenőrzi.

Sorszám Fokozat Testhelyzet íjászat Nyílhárítás Dobott korong 5m-ről
1. Bodur 10 m-ről térdelő, fordított térdelő testhelyzetben 3 lövésből 2 találat az álló emberalakban    
2. Borsuk 10 m-ről térdelő, fordított térdelő testhelyzetben 3 lövésből 2 találat az álló emberalakban 20# (Lbs)-os íjjal 15 m-ről leadott 10 lövésből legalább 3 nyíl a kézben 10 korongból 2 találat íjjal
3. Burk 12 m-ről térdelő, fordított térdelő, oldalt fekvő testhelyzetben 3 lövésből 2 találat az álló emberalakban 20# (Lbs)-os íjjal 20 m-ről leadott 10 lövésből legalább 3 nyíl a kézben 10 korongból 4 találat íjjal
4. Rüs 15 m-ről térdelő, fordított térdelő, oldalt fekvő testhelyzetben 3 lövésből 2 találat az álló emberalakban 20# (Lbs)-os íjjal 20 m-ről leadott 10 lövésből legalább 4 nyíl a kézben 10 korongból 6 találat íjjal
5. Bars 18 m-ről térdelő, fordított térdelő, oldalt fekvő testhelyzetben 3 lövésből 2 találat az álló emberalakban 20# (Lbs)-os íjjal 20 m-ről leadott 10 lövésből legalább 5 nyíl a kézben 10 korongból 7 találat íjjal
6. Csanád 20 m-ről térdelő, fordított térdelő, oldalt fekvő testhelyzetben 3 lövésből 2 találat az álló emberalakban 20# (Lbs)-os íjjal 20 m-ről leadott 10 lövésből legalább 5 nyíl a kézben 10 korongból 8 találat íjjal
7. Arslan 15 és 20 m közötti terepszakaszon mozogva egy 15 lövéses íjász formagyakorlat bemutatása legalább 10 találattal 20# (Lbs)-os íjjal 20 m-ről leadott 10 lövésből legalább 6 nyíl a kézben 10 korongból 9 találat íjjal
8. Kaplony 15 és 20 m közötti terepszakaszon mozogva egy 15 lövéses íjász formagyakorlat bemutatása legalább 11 találattal 20# (Lbs)-os íjjal 20 m-ről leadott 10 lövésből legalább 7 nyíl a kézben  
9. Belénd 15 és 20 m közötti terepszakaszon mozogva egy 15 lövéses íjász formagyakorlat bemutatása legalább 12 találattal 20# (Lbs)-os íjjal 20 m-ről leadott 10 lövésből legalább 8 nyíl a kézben  
10. Tepremez 15 és 20 m közötti terepszakaszon mozogva egy 15 lövéses íjász formagyakorlat bemutatása legalább 13 találattal 20# (Lbs)-os íjjal 20 m-ről leadott 10 lövésből legalább 9 nyíl a kézben  

2.6. Kötött és szabad vívásmozzanatok

A kötött formájú vívásbemutató során olyan előre begyakorolt és összeállított mozzanatot értékelnek, amelyet a végrehajtó barantázók maguk állítottak össze. Az értékelés során elsődleges szempont a fegyver/ek harci lehetőségeinek bemutatása.

Pontozott szempontok:

–harcszerűség
–gyorsaság
–pontosság
–stílus

Szabadvívás vizsgagyakorlat végrehajtásakor az ellenfelek összeállításának alapvető szabálya, hogy a vizsgázónakaz eddig által a birtokolt fokozatú és alacsonyabb fokozatú barantázók ellen kell bebizonyítania, hogy magasabb szintre lépett. 10 küzdel emesetén az ellenfelekből 1-3 fő magasabb fokozatú a vizsgázónál, a 3-5 segítő azonos, 3-6 fő alacsonyabb fokozatú.

Sorszám Fokozat Vívásbemutató Szabadvívás fegyvernem sorsolás fokozatonként: kard, szablya, lándzsa, bicska, ostor)
1. Bodur Egy vívópárral bemutatott, kötött formájú, 30 másodperc időtartamú harci mozzanat megjelenítése 10 küzdelemből legalább 3 győzelem
2. Borsuk Egy vívópárral bemutatott, kötött formájú, 45 másodperc időtartamú harci mozzanat megjelenítése 10 küzdelemből legalább 4 győzelem
3. Burk Egy vívópárral bemutatott, kötött formájú, 1 perc időtartamú harci mozzanat megjelenítése 10 küzdelemből legalább 5 győzelem
4. Rüs Kettő, vívópárral bemutatott, kötött formájú, 1 perc időtartamú harci mozzanat megjelenítése különböző fegyverekkel 10 küzdelemből legalább 6 győzelem
5. Bars Három, vívópárral bemutatott, kötött formájú, 1 perc időtartamú harci mozzanat megjelenítése különböző fegyverekkel 10 küzdelemből legalább 7 győzelem
6. Csanád Három, vívópárral bemutatott, kötött formájú, 2 perc időtartamú harci mozzanat megjelenítése különböző fegyverekkel 10 küzdelemből legalább 8 győzelem
7. Arslan Három, vívópárral bemutatott, kötött formájú, 3 perc időtartamú harci mozzanat megjelenítése különböző fegyverekkel 20 küzdelemből legalább 16 győzelem
8. Kaplony Három, vívópárral bemutatott, kötött formájú, 4 perc időtartamú harci mozzanat megjelenítése különböző fegyverekkel 20 küzdelemből legalább 17 győzelem
9. Belénd Három, vívópárral bemutatott, kötött formájú, 5 perc időtartamú harci mozzanat megjelenítése különböző fegyverekkel 20 küzdelemből legalább 18 győzelem
10. Tepremez Három, vívópárral bemutatott, kötött formájú, 6 perc időtartamú harci mozzanat megjelenítése különböző fegyverekkel 20 küzdelemből legalább 19 győzelem

2.7. Speciális víváskészség és vívásoktatói munka

Rögzített és szabad mozzanatok vizsgálata egynél több ellenfél ellen. A szétválasztás, az ellenfelek ütemezése és a többszörözött ritmusú védő- és támadó gyakorlatok kerülnek értékelésre. A vívásoktatás során a pedagógiai tevékenységet vizsgálják.

Sorszám Fokozat Szabadvívás egynél több ellenfél ellen Oktatott vívás
4. Rüs Két ellenfél ellen 10 küzdelemből legalább 2 győzelem  
5. Bars Két ellenfél ellen 10 küzdelemből legalább 3 győzelem 30 másodperces, két általa betanított alacsonyabb fokozatú barantázó teljesítményének mérése
6. Csanád Két ellenfél ellen 10 küzdelemből legalább 4 győzelem 45 másodperces, két általa betanított alacsonyabb fokozatú barantázó teljesítményének mérése
7. Arslan Két ellenfél ellen 10 küzdelemből legalább 5 győzelem 1 perc, két általa betanított alacsonyabb fokozatú barantázó teljesítményének mérése
8. Kaplony Két ellenfél ellen 10 küzdelemből legalább 7 győzelem 1 perc, három általa betanított alacsonyabb fokozatú barantázó teljesítményének mérése
9. Belénd Három ellenfél ellen 10 küzdelemből legalább 8 győzelem 1 perc, négy általa betanított alacsonyabb fokozatú barantázó teljesítményének mérése
10. Tepremez Három ellenfél ellen 10 küzdelemből legalább 9 győzelem 1 perc, öt általa betanított alacsonyabb fokozatú barantázó teljesítményének mérése

2.8. Fegyveres csoportos- és pusztakezes egyéni küzdelmek

A csatavívás során a csoportos összehangolt tevékenységet és annak vezetését értékelik. Az övbirkózás és a böllön esetében a pusztakezes megoldások "megengedhető" minősítési elemeinek harci alkalmazhatósága kerül minősítésre. Az ellenfelek összeállításának alapvető szabálya, hogy a vizsgázónak az eddig általa birtokolt szintű és alacsonyabb fokozatú barantázók ellen kell bebizonyítania, hogy magasabb szintre lépett. 10 küzdelem esetén az ellenfelekből 1-3 fő magasabb fokozatú a vizsgázónál, a 3-5 segítő azonos, 3-6 fő alacsonyabb fokozatú.

Sorszám Fokozat Övbirkózás
1. Bodur 10 küzdelemből 3 győzelem
2. Borsuk 10 küzdelemből 4 győzelem
3. Burk 10 küzdelemből 5 győzelem
4. Rüs 10 küzdelemből 6 győzelem
5. Bars 10 küzdelemből 7 győzelem
6. Csanád 15 küzdelemből 11 győzelem
7. Arslan 15 küzdelemből 12 győzelem
8. Kaplony 15 küzdelemből 13 győzelem
9. Belénd 20 küzdelemből 17 győzelem
10. Tepremez 20 küzdelemből 18 győzelem

2.9. Pusztakezes elemek ismerete

Ezen feladatcsoport során a magyar harci hagyományokban fellelhető pusztakezes technikák, valamint ezek mai továbbfejlesztései kerülnek vizsgálatra. A fogáskészlet bemutatása "gyakorlópárral" együtt történik. A társat a vizsgázó maga választja, vele együtt készül fel.

Sorszám Fokozat Hagyományos birkózó és böllön pusztakezes elemek Pusztakezes önvédelmi eljárások
1. Bodur 5 elem alkalmazó ismerete 4 elem alkalmazó ismerete
2. Borsuk 8 elem alkalmazó ismerete 6 elem alkalmazó ismerete
3. Burk 10 birkózó elem és 3 böllön elem alkalmazó ismerete 8 elem alkalmazó ismerete
4. Rüs 12 birkózó elem és 4 böllön elem alkalmazó ismerete 10 elem alkalmazó ismerete
5. Bars 15 birkózó elem és 6 böllön elem alkalmazó ismerete 12 elem alkalmazó ismerete
6. Csanád 20 birkózó elem és 7 böllön elem alkalmazó ismerete 14 elem alkalmazó ismerete
7. Arslan 25 birkózó elem és 8 böllön elem alkalmazó ismerete 16 elem alkalmazó ismerete
8. Kaplony 10 böllön elem alkalmazó ismerete 18 elem alkalmazó ismerete
9. Belénd 12 böllön elem alkalmazó ismerete 20 elem alkalmazó ismerete
10. Tepremez 14 böllön elem alkalmazó ismerete 22 elem alkalmazó ismerete

2.10. Böllön küzdelmek

A magyarság életében fontos szerepet töltött be a szakrális tartalmú birkózás mellett – az ún. harci birkózás – a szabadküzdelem, a böllön ismerete. A szabadharc során válik valósággá az elsajátított eljárások ismerete, gyakorlati alkalmazása. Ezen küzdelmi vizsgaszám végrehajtása során törekedni kell a komoly, maradandó sérülések elkerülésére és gondoskodni kell helyszíni orvosi biztosításról.

Sorszám Fokozat Egyrovásos küzdelem
3. Burk 3 küzdelem
4. Rüs 3 küzdelemből 1 győzelem
5. Bars 5 küzdelemből 3 győzelem
6. Csanád  
7. Arslan  
8. Kaplony  
9. Belénd  
10. Tepremez  

2.11. Stílus-és állóképességi gyakorlatok

A tánc és szoborgyakorlat során a régi magyar hagyományoknak megfelelő fegyveres táncgyakorlat bemutatása választott fegyverrel. A gyakorlat tartalmazzon dinamikai, egyensúlyi és tánc elemeket, s mutassa be a fegyver alkalmazásának teljes mozdulatvilágát. A gyakorlathoz archaikus magyar zene, népzene, népzenei alapokon összeállított úgynevezett "világzene" választható. Az állóképességi gyakorlatok során az alap képességek fejlődését követik figyelemmel.

Sorszám Fokozat Tánc és szoborgyakorlat Terepfutás
1. Bodur   5 km lefutása 24:30 percen belül
2. Borsuk   5 km lefutása 23:30 percen belül
3. Burk   5 km lefutása 22:30 percen belül
4. Rüs   5 km lefutása 21:30 percen belül
5. Bars 1 fegyverrel 50 másodperces folyamatos formagyakorlat 5 km lefutása 20:30 percen belül
6. Csanád 1 fegyverrel 1 perces folyamatos formagyakorlat 10 km lefutása 43:00 percen belül
7. Arslan 2 fegyverrel 30 másodperces folyamatos formagyakorlat 20 km lefutása 1:45:00 percen belül
8. Kaplony 2 fegyverrel 40 másodperces folyamatos formagyakorlat 40 km lefutása 7:00:00 percen belül
9. Belénd 2 fegyverrel 50 másodperces folyamatos formagyakorlat 50 km lefutása 8:00:00 percen belül
10. Tepremez 2 fegyverrel 1 perces folyamatos formagyakorlat 100 km lefutása 16:00:30 percen belül

2.12. Védekező feladatok

A vívás egyik legfontosabb momentuma az önvédelem. A védekezés állóképességét, valamint a reagálás sebességét ellenőrzik előre nem ismertetett gyakorlati rend alapján. A védekező gyakorlatokat Bars fokozatig imitációs eszközzel /később fémfegyver/ kell végrehajtani. A vizsga során a támadó szerepét a vizsga instruktora látja el.

Sorszám Fokozat Védekező gyakorlat karddal vagy szablyával Védekező gyakorlat bottal vagy lándzsával Fegyver állóképességi gyakorlat
3. Burk Alapütemben (1mp/1ütés) támadó ellenfél ellen 30 másodperc alatt 5 megengedett hiba Alapütemben (1mp/1ütés) támadó ellenfél ellen 30 másodperc alatt 3 megengedett hiba 1-10 iskolagyakorlat gyorsuló végrehajtása 100 másodperc időtartamban a fegyver leengedése nélkül
4. Rüs Alapütemben (1mp/1ütés) támadó ellenfél ellen 60 másodperc alatt 5 megengedett hiba Alapütemben (1mp/1ütés) támadó ellenfél ellen 60 másodperc alatt 5 megengedett hiba 1-10 iskolagyakorlat gyorsuló végrehajtása 180 másodperc időtartamban a fegyver leengedése nélkül
5. Bars Középütemben (10mp/15ütés) támadó ellenfél ellen 60 másodperc alatt 5 megengedett hiba Középütemben (10mp/ 15ütés) támadó ellenfél ellen 60 másodperc alatt 5 megengedett hiba 1-15 iskolagyakorlat gyorsuló végrehajtása 220 másodperc időtartamban a fegyver leengedése nélkül
6. Csanád Középütemben (10mp/15ütés) támadó ellenfél ellen 90 másodperc alatt 5 megengedett hiba Középütemben (10mp/ 12ütés) támadó ellenfél ellen 90 másodperc alatt 5 megengedett hiba 1-20 iskolagyakorlat gyorsuló végrehajtása 260 másodperc időtartamban a fegyver leengedése nélkül
7. Arslan Középütemben (10mp/ 15ütés) támadó ellenfél ellen 120 másodperc alatt 5 megengedett hiba Középütemben (10mp/ 15ütés) támadó ellenfél ellen 120 másodperc alatt 5 megengedett hiba 1-25 iskolagyakorlat gyorsuló végrehajtása 300 másodperc időtartamban a fegyver leengedése nélkül
8. Kaplony Gyorsütemben (10mp/ 20ütés) támadó ellenfél ellen 150 másodperc alatt 3 megengedett hiba Gyorsütemben (10mp/ 16ütés) támadó ellenfél ellen 150 másodperc alatt 3 megengedett hiba 1-30 iskolagyakorlat gyorsuló végrehajtása 360 másodperc időtartamban a fegyver leengedése nélkül
9. Belénd Gyorsütemben (10mp/ 20ütés) támadó ellenfél ellen 150 másodperc alatt 3 megengedett hiba Gyorsütemben (10mp/ 16ütés) támadó ellenfél ellen 150 másodperc alatt 3 megengedett hiba 1-35 iskolagyakorlat gyorsuló végrehajtása 420 másodperc időtartamban a fegyver leengedése nélkül
10. Tepremez Gyorsütemben (10mp/ 20ütés) támadó ellenfél ellen 180 másodperc alatt 1 megengedett hiba Gyorsütemben (10mp/ 16ütés) támadó ellenfél ellen 180 másodperc alatt 1 megengedett hiba 1-40 iskolagyakorlat gyorsuló végrehajtása 500 másodperc időtartamban a fegyver leengedése nélkül

2.13. Egyéb tevékenységek

A barantások a megszerzett tudást nem önmagukért sajátították el, hanem azért, hogy a lehető legtöbb emberhez közvetítsék a magyar műveltség tudásanyagát. A fokozatokban előrelépve mindenkinek szerepet kell vállalni versenyszervezésben, bíráskodásban, foglakozások, edzések vezetésében,rendezvények lebonyolításában. Az ehhez szükséges ismeretanyag a bírói, foglalkozás vezetői, sportoktatói és edzői képzés során szerezhető meg.

Sorszám Fokozat Szabályismeret Baranta történet ismeret Betölthető bírói szint
1. Bodur     Segítő
2. Borsuk Alapfokú Alapfokú Segítő
3. Burk Középfokú Középfokú Baksa
        Karadi
        Kütmek
        Bagi
4. Rüs     Kalauz
5. Bars Felsőfokú Felsőfokú Akur
6. Csanád      

2.14. Karikás ostor követelményei

A magyarság egyik fontos, szakrális tartalommal rendelkező eszköze. Az összegyűjtött magyar fogáskészlet mellet a mozgások összekötésén és ún. új elemeket tartalmaz. A fokozatvizsgák során a vizsgázó teljesítményei a statikus az egyszeri pásztor elemektől a dinamikus harci ostorozás irányába mutatnak.

Sorszám Fokozat Alapgyakorlatok, egy-, kétkezes, összevonások, job-bal kéz Célzás karikás ostorral Közelharc karikás ostorral Ostor-használat lóról Ostor menet
1. Bodur 4 elem 1 elem      
2. Borsuk 8 elem 2 elem     Kondás
3. Burk 12 elem 3 elem 4 elem   Lelkecskés
4. Rüs 16 elem 4 elem 6 elem   Lelkecskés kétkezes
5. Bars 20 elem 5 elem 8 elem 2 elem Karácsonydurrogtatás kétkezes
6. Csanád 24 elem 6 elem 10 elem 4 elem Csikós kétkezes
7. Arslan 28 elem 7 elem 12 elem 6 elem  
8. Kaplony 32 elem 8 elem 14 elem 8 elem  
9. Belénd 36 elem 10 elem 16 elem 10 elem  
10. Tepremez 40 elem 12 elem 20 elem 12 elem  

2.15. Botforgatás követelményei

Botforgatási gyakorlataink a magyar botoló táncokból származnak. Kiválóan alkalmasak a mozgáskoordináció fejlesztésére, a kétkezesség erősítésére, a fokosharc és a kétkezes fegyverhasználat megalapozására.

Sorszám Fokozat Egykezes forgatás (jobb és balkéz) Kétkezes forgatás Alapgyakorlatok
1. Bodur 8 alapforgatás 4 forgatási elem 4 forgatási elem összekötése
2. Borsuk 10 forgatási elem 5 forgatási elem 5 forgatási elem összekötése
3. Burk 12 forgatási elem 6 forgatási elem forgásokkal 6 forgatási elem harcszerű összekötése
4. Rüs 14 forgatási elem 7 forgatási elem forgásokkal Göcsej alapgyakorlat (egykéz)
5. Bars 16 forgatási elem 8 forgatási elem forgásokkal Tisza alapgyakorlat (kétkéz)
6. Csanád 18 forgatási elem 9 forgatási elem forgásokkal Somogy alapgyakorlat (kétkéz)
7. Arslan 20 forgatási elem 10 forgatási elem forgásokkal  
8. Kaplony 22 forgatási elem 11 forgatási elem forgásokkal  
9. Belénd 24 forgatási elem 12 forgatási elem forgásokkal  
10. Tepremez 26 forgatási elem 13 forgatási elem forgásokkal  

2.16. Ünnepek díszelgési feladatai

A nemzeti ünnepnapok, a nemzeti emléknapok, a magyar néphagyomány ünnepei olyan kitüntetett napokat jelölnek, amelyen egy ország vagy egy nép nemzeti összetartozását, hagyományaihoz való ragaszkodását, elődeinek teremtő cselekedeteit ünnepli. A barantások fegyelmezett, kidolgozott mozgásokkal, egyöntetű tevékenységükkel járuljanak hozzá ezen jeles események méltóságteljes megünnepléséhez. Az alaki mozgások begyakorlottsága elősegíti a közösségi harci mozgások végrehajtását, miközben a végrehajtó tanúbizonyságot tesz arról, hogy képes összeszedett közösségi teljesítményre. A fegyelmezett tisztelgés, a határozott végrehajtás a magyar műveltségben egyfajta szakralitással bír.

Sorszám Fokozat Feladatok
1. Bodur Menetelés alakzatban, alakzat megindítása, megállítása
2. Borsuk Fordulatok álló helyben és menet közben, díszmenet és lassú díszmenet, esküvő, temetés
3. Burk Koszorúzás, zászlókíséret, fegyverfogások szuronyos fegyverrel és karddal (tisztelgés és díszmenet)
4. Rüs Alakzat vezénylése, fegyverforgatások
5. Bars Fegyverforgatások kötelékben

2. D. Kötelező magyar műveltségi elem

2.17. Tánc

A tánc a legősibb művészet. A tánc anyaga és eszköze a harcművészetekhez hasonlóan maga az emberi test. Minthogy az emberi test maga nem változott, könnyebben és épebben maradhattak meg benne az ősi kultúrák emlékei, s már-már elvesztettnek hitt értékei. A tánc az ember kutatásának egyik legarchaikusabb forrása. A ma emberének szemléletével szinte megmagyarázhatatlan a létrejötte, s tapasztalhatjuk, hogy a tánc és zene művelésének virtuóz változataiban képesek az ember legbelsőbb természetét megmutatni. Ez a legbelsőbb természet mutatja meg számunkra a népek arculatai közötti valódi elkülönülést. A tánc és a harc hasonló testi és lelki mélységeket mozgat meg. Állandó kapcsolatuk végigkísérheti a történelem minden népénél. A tánccal a lélek olyan tartalma jut kifejezésre, aminek megjelenítésére, közvetítésére a nyelv nem alkalmas. Van tehát a léleknek egy olyan tartalma amely csak a tánccal és a hozzá szervesen kapcsolódó harccal jelenítheti meg. A harcos mozgása valójában egy "belső tánc", amely az egyén és külső világ kapcsolatát, reagálási módozatait mutatja be. Ugyanúgy a test és a lélek teljes harmóniájára törekszik. A "megmaradás magabiztosságával" s a halál életbe való szerves beépítésével ajándékozza meg művelőit. Az életnek olyan szintjeit lehet itt megélni, amelyekkel máshol sohasem találkozhatunk. A Barantában arra törekszünk, hogy a tájegységeket összekötő Baranta közösség /had/ rendelkezzen egy Kárpát-medencei táncdialektusokból összeszedett közös tánckészlettel, emellett pedig az adott tájegység baranta közösségei sajátítsák el a helyi táncrendeket is. Az ötödik fokozat után a barantások a meglévő zenei alapokon, virtuozitásukat kihasználva, több bottal, ostorral egyéni táncokat, táncpárbajokat alkotnak. A tánc és a harc együttes kutatásával a nyomába eredhetünk elrejtett önmagunknak is. A tánc és a harcképes filozofikus gondolatok kifejezésére, nyelvek feletti kommunikációra. A továbbiakban bizonyos fokozatokhoz táncokat ajánlunk. A ajánlott táncok közül, vagy a választott tájegység táncaiból minden vizsgázónak /egy- egy újabb fokozatelnyeréséhez/ egy szabadon választott táncot kell bemutatnia egyénileg vagy csoportosan.

Sorszám Fokozat Csoportos / tájegység Páros (menyétek is) Egyéni (legények)
1. Bodur Ördög útja/ Kedves útja Saját tájegység tánca Saját tájegység legényese (verbunkja)
2. Borsuk Saját tájegység tánca + 1 tánc + 1 legényes (verbunk)
3. Burk + 1 tánc + 2 tánc + 2 legényes (verbunk)
4. Rüs + 2 tánc + 3 tánc + 3 legényes (verbunk)
5. Bars + 3 tánc + 4 tánc + 4 legényes (verbunk)

2.E. Szabadon választott magyar műveltségi elemek

A szabadon választható magyar műveltségi elemek közül a vizsgázó szabadon választhat kettő, az érdeklődési körének és tehetségének megfeleli területet. A továbbiakban az egyes fokozatokhoz javaslunk bizonyos műveket, műveltségi elemeket, de ezektől függetlenül is lehet választani más tartalmakat az adott témakörben.

A fizikai megmérettetés két sikertelen teljesítése kiváltható két újabb műveltségi területen teljesített vizsgával.

2.18. Népdalok, dalok

A népdal a magyar népzene legősibb formája. Emberi érzelmeket és gondolatokat testesít meg, fejez ki. A magyar nép lélek a zénelést tartotta az aktív zenélés legtermészetesebb módjának. A magyarnép /nemzet/, mint tudásgyűjtő közösség nemzedékeken át nyúló alkotása, a magyar lélek egyik kifejezője. Ismeretük hozzásegít bennünket a magyar sorsközösség jobb megismeréséhez, megértéséhez, a közösségi érzés megerősítéséhez.

Sorszám Fokozat Szakrális magyar dalok, népdalok Magyar népdalok Hazafias dalok
1. Bodur Magyar Himnusz
Baranta Himnusz
Székely Himnusz
Régi Székely Himnusz
Magyarok Istene
Köszöntő 
Boldogasszony Anyánk
A csitári hegyek alatt
Gábor Áron rézágyúja
Tavaszi szél
Huszárosan vágatom a hajamat
Az jó lovas katonának
Kossuth Lajos azt üzente
Két szál pünkösdrózsa
Csillagok csillagok szépen ragyogjatok
Akkor szép az erdő mikor zöld
Erdő erdő erdő
Erdély induló
2. Borsuk + 1 dal + 5 dal + 1 dal
3. Burk + 2 dal + 10 dal + 2 dal
4. Rüs + 3 dal + 15 dal + 3 dal
5. Bars + 4 dal + 20 dal + 4 dal

2.19. Mesék, mondák, népzene:

A mese, a monda általános érvényű igazságokat megfogalmazó szóbeli költészet. Az erkölcs, az erkölcsös gondolkodás egyik legfontosabb alapja. A zene a hangok és a csend érzelmeket kiváltó elrendezése, létezésének lényege az idő, a világ megismerésének és érzelmeink bemutatásának egyik legfontosabb eszköze. A kiegyensúlyozott személyiség eléréséhez ezen műveltségi területekben is el kell igazodnunk, ahhoz, hogy magyar emberré váljunk. Meg kell értenünk sorsközösségünk többi tagjának életét, világlátását.

Sorszám Fokozat Mesék Mondák Népzene
1. Bodur 5 szabadon választott Eredet monda Doromb (ritmuskövetés)
2. Borsuk 10 szabadon választott +1 monda (lehetőleg saját tájegység) Magyar népi hangszeren önállóan egy népi tánczene vagy népdal ismerete
3. Burk 15 szabadon választott +2 monda Magyar népi hangszeren önállóan két népi tánczene vagy népdal ismerete
4. Rüs 20 szabadon választott +3 monda Magyar népi hangszeren önállóan három népi tánczene vagy népdal ismerete
5. Bars 25 szabadon választott +4 monda Két különböző magyar népi hangszeren önállóan 3-4 népi tánczene vagy népdal ismerete
6. Csanád 30 szabadon választott +5 monda Egy tájegységi táncrend teljes zenei anyagának ismerete
7. Arslan 35 szabadon választott +6 monda Két tájegységi táncrend teljes zenei anyagának ismerete
8. Kaplony 40 szabadon választott +7 monda Három tájegységi táncrend teljes zenei anyagának ismerete

 

3. A vizsga eredményessége

A vizsga eredményességét a vizsgarendi utasításban szereplő követelmények végrehajtása, a vizsgázó magatartása, ismeretszintje valamint a vizsga balesetmentessége határozza meg.

3.1. Az eredményes vizsga

Eredményesnek minősül az a Baranta fokozatvizsga, amely során a vizsgázó eleget tett az alábbi alapvető követelményeknek:
– legfeljebb egy hibával teljesítette a vizsgarendi utasításban foglalt követelményeket 
– két vagy három hiba esetén, a szabadon választható magyar műveltségi vizsgaelemek közül a fokozat szintjének megfelelő szintű választott és szükséges egy vagy két pótvizsgaszám teljesítése esetén 
– a vizsga összpontszáma elérte az elégséges mértéket 
– hibás gyakorlat esetén maximum 3 ponttal marad el a kívánatos teljesítménytől 
– viselkedésével szemben nem emelt a vizsgabizottság kifogást 
– a felkészülésés a vizsgasorán nem fogyaszthat laboratóriumilag előállított teljesítménynövelő szert, élelmiszert és adalékanyagot
– a vizsga során nem okozott komolyabb sérülést

3.2. Eredménytelen vizsga ismétlése

Az a barantázó, aki eredménytelenül hajtotta végre az adott fokozatvizsgát, legközelebb 3 hónap múlva ismételheti azt meg. Ha ez idő alatt kicsúszna a következő fokozat kötelezően előírt várakozási idejéből, akkor a következő /ismételt/ vizsga idejéig a vizsgabizottság mentesíti a barantázót a fokozatban való visszavetéstől.

3.3. A vizsgák keretszámai

A vizsgák teljesítési keretszámait mindig az adott fokozatvizsgára sorsolt feladatok határozzák meg. Általánosan az alábbiak szerint kell eljárni: 
– A fokozat minimum pontszámát a sorsolt feladatok minimum teljesítési pontjainak egyszeri matematikai összegéből kell kiszámolni. 
– A végső pontszámnak ezt az értéket kell elérni. 
– Minden részfeladat, minősítési pont egy összesítő pontnak felel meg (ennek megfelelően egy ellenfél legyőzése, vagy pontozott feladat esetén az adott minősítés).

 

4. A vizsgák okmányai és a vizsgabizottság

Minden eredményes vizsgázó igazoló okmányra jogosult. Az igazoló okmányt (oklevelet) a vizsgabizottság instruktora készíti el. Bodur és Borsuk fokozat esetében az oklevél csupán az eredményes végrehajtást igazoló egylapos okmány, Burk fokozattól azonban az első oldalon a vizsga feladatai és eredményessége is szerepel. A vizsga instruktora előzetesen elkészíti a vizsga levezetési tervét, ami tartalmazza a vizsga menetét és a vizsgabizottság tagjainak pontszámait, illetve aláírásukat. A vizsga jegyzőkönyve a Baranta Hagyományos Magyar Harcmivészetek Országos Szövetségének Törzskönyvében felvételre kerül.

4.1. Az oklevél törzsszáma

Az oklevél törzsszáma mutatja meg, hogy a minősítési archívumban /törzskönyv/ hol található meg az adott vizsga jegyzőkönyve.

A törzsszám tartalma:
– BA(Baranta általános vizsga)
– 01 (kezdő törzskönyv)
–/03 (évszám)

4.2. A vizsgabizottság összetétele

A Vizsgabizottság 3-6 főből állhat. Tagjai közé más harcművészetek képviselőit is meghívhat (társ harcművészetek) a Szövetség. Az elismertség és a tisztelet jeléül a vizsgabizottság elnökének tisztét is betöltheti. A meghívás során az alábbi irányzatok képviselőit kell előnyben részesíteni:

A hagyományok jogán:
–Bokh baridah
–Kurash, güres

A szemlélet jogán:
– Zen Bu Kan Kempo
– Kung Fu

A mozgásanyag jogán:
– Kassai Lovasíjászat
– Judo
–Szambo

4.3. A vizsgabizottság tagjai és kötelmeik

4.3.1. A vizsgabizottság elnöke (Fejér):

A Fejér a vizsgatestület vezetője. Irányítása alá tartozik a vizsgabizottság minden tagja. Felügyeli a vizsga menetét, minősítő döntéseket hoz. Feladata a hagyományok folyamatos tiszteletben tartatása, a vizsga folyamán felmerülő különleges események bírálása valamint kiegészítő feladatok szabása. Az egyes vizsgázók esetében előforduló ún. határeseteknél a vizsgatestület vezetője mondja ki a végső szót. Olyan eseményeknél, amikor a vizsga rendjét a segítők, nézők, csapatvezetők, vizsgázók megbontják, intézkedhet az illető eltávolításáról. A Fejér ellenőrzi a fogadalomtétel, a nyitó- és a zárószertartás szabályosságát valamint a vizsga értékelésének eredményeit. Kézjegyével látja el a vizsga okmányait. Rövid összefoglaló értékelést készít az egyes vizsgázók teljesítményeiről.

4.3.2. A vizsgabizottság alelnöke (Kara):

A Kara a vizsgatestület gyakorlati vezetője. A vizsgázók "feladatpárja" a vizsgarendi utasításban meghatározott adott gyakorlatok végrehajtása esetén. Az elméleti vizsga anyagának összeállítója és annak lebonyolítója. Az elméleti vizsga anyagait a gyakorlati vizsga kezdete előtt átadja a vizsgatestület vezetőjének. A vizsgabizottság alelnöke készíti elő a gyakorlati vizsga levezetési tervét, sorsolja a feladatokat, összeállítja a menetrendet, előkészíti a segítőkkel a helyszínt, a fegyvereket és anyagokat. A vizsga során minősítő döntéseket hoz. A Kara közvetlen irányítása alá tartozik a Baksa, valamint a vizsga összes segítője. A vizsga segítőit, pályarendezőit előzetesen felkészíti feladataik pontos végrehajtására.

4.3.3 A vizsgabizottság tagjai (Kendek):

A vizsgatestület minősítő döntéseket meghozó tagjai. Feladatuk megállapítani, hogy az adott vizsgázó milyen mértékben felel meg a követelményeknek és alkalmas–e a magasabb fokozat birtoklására. A vizsga során folyamatosan feljegyzi ítéleteit és megjegyzéseit.

4.3.4. A vizsgabizottság jegyzője (Baksa):

A vizsga összesített jegyzőkönyvének kezelője. Feladata a Vizsgatestület tagjai által hozott értékelések pontos rögzítése, valamint a végeredmény kiszámolása.

4.4. A vizsga segítői és pálya rendezői

Feladatuk a vizsga helyszínének berendezése, a vizsga értékelő feladataiban /küzdelmi feladatok/ ellenfélként való közreműködése. A Kara vezetésével biztosítaniuk kell a vizsga gyors, sérülés- és zökkenőmentes lefolyását.